top of page

OKO na SOKO to stowarzyszenie zawiązane przez mieszkańców Sokołowska w sierpniu 2021 r. w celu ochrony przyrodniczych, kulturowych i społecznych wartości wsi. OKO na SOKO jest odpowiedzią na pomysły mieroszowskiego ratusza na "rozwój" naszej miejscowości. Nadzór nad działalnością stowarzyszenia sprawuje Starosta Powiatowy w Wałbrzychu i zostało wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod numerem 10.

STATUT

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Oko na Soko i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Sokołowsko.

 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo dolnośląskie.

 4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

 5. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

 7. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

 1. Cele Stowarzyszenia to:

 1. Ochrona środowiska,

 2. Ochrona przyrody i pomników przyrody,

 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego,

 4. Ochrona zabytków,

 5. Dbanie o zrównoważony rozwój gminy Mieroszów,

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. zrzeszanie mieszkańców i przyjaciół Sokołowska,

 2. Przygotowywanie wniosków i petycji,

 3. Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz wyrażanie poglądów na tematy związane z działaniami podejmowanymi przez władze gminy,

 4. Uczestnictwo w obradach Rady Gminy,

 5. Uczestnictwo w zebraniach wiejskich oraz przedstawianie wniosków i postulatów,

 6. Uczestnictwo na prawach strony w postępowaniach administracyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.

 1. Stowarzyszenie jest organizacją ekologiczną w rozumieniu art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

 

§ 3

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Członków,

 2. Zarząd.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

 2. Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

 3.  Zarząd składa się z 2 osób – Prezesa i Wiceprezesa. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 4. Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 5. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.

 6. Do kompetencji Zebrania Członków należą:

 1. wybór i odwoływanie członków Zarządu – Prezesa i Wiceprezesa,

 2. uchwalanie Regulaminu i jego zmian,

 3. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

 4. ustalanie wysokości składki członkowskiej,

 5. udzielanie Zarządowi absolutorium,

 6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu.

 1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2. wykonywanie uchwał Zebrania Członków,

 3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

 4. zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków,

 5. składanie sprawozdań z działalności Zarządu,

 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

 7. informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu.

 1. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.

 2. W przypadku, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 3. Stowarzyszenie reprezentuje, jeden członek Zarządu – Prezes lub Wiceprezes, lub cały Zarząd.

 4. W  zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu – działając łącznie.

 5. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

 6. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

 5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 5000 zł.

§ 4

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie (lub cudzoziemiec mający w Polsce miejsce zamieszkania) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.

 2. Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie (w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu) do Zebrania Członków. Uchwała Zebrania Członków jest ostateczna. 

 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. wykluczenia członka przez Zebranie Członków,

 2. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,

 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 4. śmierci członka.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w Zebraniu Członków,

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

 1. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

 1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

 2. terminowe uiszczanie składek członkowskich,

 3. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

§ 5

 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji oraz ofiarności publicznej.

 2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków.

 3. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

 4. Stowarzyszenie nie może:

 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

 2. zrzeszać osób prawnych,

 3. prowadzić działalności gospodarczej,

 4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 6

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zebrania Członków.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Kotwica 1
bottom of page