top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraOKO na SOKO

SOKOŁOWSKI RAPORT ŚCIEKOWY

Zaktualizowano: 19 wrz 2021

⁉️ Czy Sokołowsko zatruwa rzekę Ścinawkę? Ścinawka to cyt.: "wodny korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym" - taki zapis istnieje w przyjętym w 2020 r. uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego!

⁉️ Co mieroszowscy RADNI poświadczyli w uchwale Rady Miejskiej nr XXX/185/2021?


Niniejszy RAPORT dotyczy stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Mieroszów, w kontekście procedowanej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie uchwały nr XXXVI/220/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2021 r. gmina przystąpiła do sporządzenia zmiany PZP tj. studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta

i Gminy Mieroszów m.in. w obrębie miejscowości Sokołowsko.

W uzasadnieniu tej uchwały wskazano, że zmiana będzie miała na celu zabudowę wskazanych, obecnie niezabudowanych, działek na cele infrastruktury hotelowej i/lub na cele mieszkalne. Skala planowanych zmian jest ogromna. Planuje się zabudowanie zabytkowej i przyrodniczo cennej miejscowości blokami, hotelami, pensjonatami na powierzchni 15 ha.

W związku z tym, iż Gmina Mieroszów jest organem, którego misją jest czuwanie nad stanem środowiska w Polsce, pragniemy przedstawić posiadane przez nas obecnie informacje na temat aktualnego stanu gospodarki wodno-ściekowej i innych aspektów ochrony środowiska w miejscowości Sokołowsko, które w bardzo istotny sposób negatywnie wpływają na możliwość i zasadność wprowadzania tu dodatkowej zabudowy, która – jak można wnioskować po ilości i obszarze działek objętych zmianą Studium doprowadzi do ponad trzykrotnego rozrostu miejscowości. Bezpowrotnie doprowadzi do zaniku unikatowych walorów architektoniczno-krajobrazowych tej wyjątkowej i małej miejscowości.


Jak wykażemy poniżej,

istniejąca poniemiecka infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Sokołowsku w żaden sposób nie jest przygotowana na rozbudowę miejscowości!

1. Wstęp

Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej we wsi Sokołowsko od lat budzi zaniepokojenie mieszkańców i przyrodników. Ta malownicza wieś położona jest w sercu Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich i w obszarze Natura 2000. Wieś ma tradycje uzdrowiskowe - znajdowało się w niej pierwsze na świecie sanatorium przeciwgruźlicze. W XIX i w początkach XX w., aby obsłużyć zwiększony ruch sanatoryjny we wsi powstał nowoczesny wodociąg oraz kanalizacja ogólnospławna. Około 1910 r. wybudowano także oczyszczalnię ścieków. Ta ponad 100 letnia infrastruktura istnieje we wsi do dziś, lecz wg nas nie spełnia swoich funkcji w prawidłowy i wystarczający sposób, zwłaszcza biorąc pod uwagę współczesne standardy oczyszczania ścieków, a także ładunek zanieczyszczeń ścieków komunalnych, z którym mamy obecnie do czynienia.

Tym bardziej więc nie pozwoli na odprowadzenie ścieków z nowych zabudowań.


2. Przepisy prawa ochrony środowiska, a rzeczywistość w gminie Mieroszów

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.

Zgodnie z art. 83 ust 1. ustawy Prawo wodne: „wprowadzający ścieki do wód lub ziemi są obowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie (…).”

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo wodne, Gmina Mieroszów wyznaczyła Aglomerację Mieroszów, która jest także uwzględniona w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Gminy 28 stycznia 2021 r (Uchwała Nr XXX/185/2021, dalej „Uchwała”) i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2021 poz. 736.

W §1 Uchwały czytamy: „Wyznacza się Aglomerację Mieroszów o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 4908 RLM z dwoma oczyszczalniami ścieków: w Golińsku i w Sokołowsku”.

W załączniku nr 1 do Uchwały (Część opisowa Aglomeracji Mieroszów), w pkt 3. Opis gospodarki ściekowej w Aglomeracji, w ppkt. 3.1.2 znajduje się opis oczyszczalni ścieków w Sokołowsku: w tabeli nr 8 czytamy, że oczyszczalnia ścieków w Sokołowsku to oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzania ścieków (typ B).

W tabeli tej można zaznaczyć wiele opcji, w tym opcję: „oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków”, jednak Rada Gminy się na tę opcję nie zdecydowała.

W pkt 2.2 załącznika nr 1 do Uchwały czytamy, że: „Na terenie Aglomeracji Mieroszów nie planuje się budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz przyłączania nowych nieruchomości do sieci”.

Natomiast w punkcie 3.2. załącznika nr 1 do Uchwały czytamy, że: „Oczyszczalnia ścieków w Sokołowsku będzie eksploatowana do czasu wykonania nowej kanalizacji sanitarnej i podłączenia jej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Golińsku.”

Wniosek z analizy powyższych zapisów jest taki, że oczyszczalnia w Sokołowsku będzie eksploatowana do czasu wykonania nowej kanalizacji sanitarnej, której to kanalizacji sanitarnej Gmina nie planuje budować!

Świadczy o tym tym fakt, że w budżecie gminy nie zaplanowano środków na takie zadanie.

Ten stan rzeczy uważamy za niepokojący, biorąc pod uwagę ogólny stan kanalizacji ogólnospławnej w Sokołowsku oraz stan 110 letniej oczyszczalni ścieków.


3. Prawdziwy stan oczyszczalni ścieków w Sokołowsku

Oczyszczalnia ścieków w Sokołowsku może stanowić ciekawy zabytek przemysłowy, ale wg nas nie spełnia żadnych standardów oczyszczania ścieków.

W ostatnich latach na terenie oczyszczalni nie wykonuje się ŻADNYCH prac konserwacyjnych,

zatem jej stan pogorsza się z roku na rok.

Pierwotnie oczyszczalnia składała się z części mechanicznej (krata, piaskownik, osadnik) oraz części biologicznej (złoże biologiczne z wypełnieniem kamiennym). Wszystkie te urządzenia obecnie praktycznie nie funkcjonują. Dla unaocznienia ich rzeczywistego planu załączamy poniższą dokumentację fotograficzną.


a.) Krata (czyszczona ręcznie) /piaskownik:b.) Osadniki:c.) Złoże biologicznie (nie)czynne. Zraszacz nie obraca się od ok. 4 lat:d.) Studzienki/odpływ do rzeki Ścinawka:e.) Kolektor ściekowy:Biorąc pod uwagę rzeczywisty stan oczyszczalni ścieków w Sokołowsku jest faktem, że nie ma możliwości, aby instalacja ta pozwalała na oczyszczenie ścieków w wymaganym standardzie. Jest pewne, że ani spadek zawartości azotu, ani fosforu, ani też BZT5 czy CHZT nie są wystarczające. Być może nieco zmniejsza się zawiesina ogólna, bo część mechaniczna wciąż „jakoś” funkcjonuje. W dni suche, gdy do oczyszczalni płyną ścieki nierozcieńczone deszczówką, ścieki na odpływie oczyszczalni cuchną jak ścieki surowe.

Alarmujące jest, że niemal surowe ścieki z Sokołowska wpadają do rzeki Ścinawka. Rzeka ta jest zgodnie z obowiązującym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wodnym korytarzem ekologicznym o znaczeniu ponadlokalnym.

Ponadto,

fatalny stan kolektora powoduje, że surowe ścieki, jeszcze zanim trafią do oczyszczalni, przenikają do ziemi i wód gruntowych, na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich.

Oczyszczalnia jest bowiem oddalona od zabudowy wsi o ponad 2 km, a kolektor biegnie do niej przez tereny zalesione.

Dodatkowo, kolektor, który jest nieszczelny także w wyższych partiach Sokołowska, może powodować zakażanie wody pitnej, która jest dostarczana równie starym i nieszczelnym wodociągiem z lokalnego ujęcia.

Kolejnym problemem jest zatykanie kolektora, Ma on w najszerszym miejscu średnicę fi200. Zatykanie powoduje regularne "cofki" i wybijanie ścieków w mieszkaniach w domach położonych w dolnych częściach Sokołowska.

Dochodzi równiż do sytuacji, w których oczyszczalnia ścieków w Golińsku nie daje sobie rady z osadami ściekowymi i na poletko osadowe oczyszczalni w Sokołowsku wozami sanitacyjnymi przywożone są ogromne ilości osadów ściekowych. Niezabezpieczone poletko jest przeładowywane i osady się z niego wylewają. Poniżej dokumentacja fotograficzna - poletko osadowe i osady zrzucone do rzeki Ścinawka:Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe, uważamy, że władze gminy Mieroszów:

  • narażają zdrowie mieszkańców,

  • degradują środowisko naturalne, w tym cenne obszary chronione i rzekę będącą korytarzem ekologicznym, poprzez zrzut niewłaściwie oczyszczonych ścieków i osadów ściekowych, a w przypadku nieszczelnego kolektora poprzez przenikanie surowych ścieków do gruntu.

Biorąc pod uwagę opisane powyżej okoliczności ŻĄDAMY:

  • Uwzględnienia FAKTU fatalnego stanu infrastruktury technicznej, która nieustannie przyczynia się do zanieczyszczania środowiska i niszczenia przyrody Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, w prowadzonym procesie planistycznym prowadzonym przez Burmistrza Gminy Mieroszów,

  • Przeprowadzanie rzetelnej KONTROLI oczyszczalni ścieków i kolektora ściekowego w Sokołowsku, bowiem jej działanie może nie być zgodne z przepisami i pozwoleniem wodno-prawnym – w każdym razie wówczas, gdy ścieki są nierozcieńczane deszczówką,

  • Uwzględnienie FAKTU oddziaływania na środowisko ewentualnych nowych budynków, które mają powstać we wsi, w sytuacji niedziałającej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,

  • Bieżącej KONSERWACJI urządzeń i terenu oczyszczalni celem jej usprawnienia.

  • Przeprowadzania KONTROLI jakości wody pitnej we wsi Sokołowsko.

  • MODERNIZACJI istniejącej oczyszczalni ścieków

Nieakceptowalne jest bowiem, że gmina, która ma dbać o swoich mieszkańców, zapewniać im czystą wodę, odbierać i oczyszczać ścieki, planuje wyprzedaż cennych gruntów, zaniedbując podstawową infrastrukturę. Niedopuszczalne jest także, że gmina, która w myśl przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska jest organem ochrony środowiska, to środowisko zanieczyszcza!


Zarząd Stowarzyszenia OKO na SOKO

553 wyświetlenia2 komentarze

2 Comments


Kamil Jabłoński
Kamil Jabłoński
Sep 19, 2021

Rzeka Ścinawka jest chyba jedyną rzeką w Polsce, która swój bieg rozpoczyna i kończy na terenie naszego kraju, ale przez długi odcinek płynie przez terytorium Czech. Może Czesi byliby "zainteresowani" stanem rzeki, jak w przypadku kopalni w Turowie?

Like
marekszymczak
marekszymczak
Sep 19, 2021
Replying to

Kamil, to dobry kierunek działania - uświadamianie transgraniczne!

Like
bottom of page