top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraOKO na SOKO

OFICJALNE STANOWISKA OSOBISTOŚCI, INSTYTUCJI i URZĘDÓW ws. ZMIAN PLANISTYCZNYCH w GMINIE MIEROSZÓW

Przedstawiamy opinie i stanowiska przesłane do Burmistrza w sprawie zmiany Studium zagospodarowania gminy Mieroszów, w zakresie uchwały Rady Gminy nr XXXVI/220/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. Specjalnie dla Burmistrza i Radnych zebrali je członkowie lokalnych stowarzyszeń, mieszkanki i mieszkańcy Sokołowska oraz Kowalowej.

Zestawienie zawiera fragmenty kilkunastu wybranych opinii, stanowisk organów i organizacji, w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów dla wybranych obszarów w mieście Mieroszów oraz obrębach: Golińsk, Kowalowa i Sokołowsko. Wpłynęły one do Urzędu Miasta po ogłoszeniu Uchwały nr XXXVI/220/2021 i zostały zebrane w trybie dostępu do informacji publicznej, aby umożliwić Państwu Radnym zapoznanie się ze stanowiskami organów i organizacji.

 1. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH – stanowisko z dnia 21 lipca 2021 r. Dyrektora Zarządu Parków Krajobrazowych do Burmistrza Mieroszowa, w którym określono formy ochrony przyrody na planowanych do przekształcenia działkach. Ze stanowiska DZPK wynika, że na przekształcanych terenach znajdują się dwa obszary Natura 2000 oraz obowiązuje Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami zarówno Park Krajobrazowy, jak i obszary Natura 2000 są tworzone we współpracy z władzami gmin. Tak samo było w przypadku gminy Mieroszów. Zgodnie z zapisami Planu Ochrony Parku nowe zabudowania należy tworzyć wzdłuż istniejących dróg, uzupełniając istniejącą zabudowę, nie należy przecinać istniejących korytarzy ekologicznych, trzeba chronić siedliska i korytarze ekologiczne – jak pisze Piotr Śniegucki, dyrektor Zarządu Parków.

 2. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – stanowisko Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. do Burmistrza Mieroszowa. Zarząd poinformował Burmistrza m.in. o tym, że, cyt.: „Teren objęty zmianami studium leży w obszarze wysokiej ochrony przyrodniczej, który został wyznaczony w planie zagospodarowania województwa dolnośląskiego, co oznacza że już obecnie jest objęty ochroną prawną i posiada wyjątkowe walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, które należy bezwzględnie chronić przed rosnącą presją inwestycyjną i zagrożeniami dla środowiska.”

 3. Prezes Fundacji WWF Polska Mirosław Proppe złożył stanowisko do Burmistrza 3 sierpnia 2021 r., w którym czytamy, że: „Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, który znajduje się na terenie gminy, której jest Pan gospodarzem, jest dziedzictwem wszystkich Polek i Polaków, i zadaniem naszej generacji jest ochronić go przed zniszczeniem dla dobra przyszłych pokoleń. Wierzę, że ochrona tego dziedzictwa jest także częścią Pana misji, jako Burmistrza.”

 4. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej napisał do Burmistrza: „(…) pragnę przypomnieć, że na terenie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium znajdują się obszary chronione na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), tj.: Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich wraz z otuliną oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Góry Kamienne PLH020038 oraz Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko–Kamiennogórskie PLB020010, obejmujące swym zasięgiem nasze gminy. Jako członek Regionalnego Forum Terytorialnego oraz przedstawiciel Aglomeracji Wałbrzyskiej, wyrażam zaniepokojenie co do zakresu realizacji celów uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, które mogą mieć negatywny wpływ na ochronę środowiska przyrodniczego Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich oraz mogą znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Obszary te stanowią wspólne dobro Aglomeracji Wałbrzyskiej.”

 5. Ewa Sufin-Jaquemart z Fundacji Strefa Zieleni napisała do Burmistrza: "W zeszłym roku, na zaproszenie mieszkańców i mieszkanek, miałam okazję odwiedzić Sokołowsko. Wspólnie z polskimi i europejskimi parlamentarzystami i parlamentarzystkami, przedstawicielami i przedstawicielkami ekologicznych organizacji pozarządowych oraz samorządowcami z Dolnego Śląska miałam okazję przekonać się o wyjątkowym położeniu tej miejscowości. Niewątpliwym atutem Sokołowska jest bezpośrednie sąsiedztwo miejscowości z cennymi przyrodniczo terenami. Wszelka w nie ingerencja może bezpowrotnie zniszczyć tę dotychczas świetnie funkcjonującą symbiozę między obecnością człowieka i dziką przyrodą. Polityka Unii Europejskiej, nakierowana na walkę ze zmianami klimatycznymi, zmierza w stronę jeszcze ściślejszej ochrony terenów przyrodniczo cennych. Dlatego w tym miejscu apeluję do Pana o zaniechanie wszelkich działań mogących mieć negatywny wpływ na wyżej wymienione tereny. Sokołowsko to nasze wspólne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, którego Pan Panie Burmistrzu jest gospodarzem. Chrońmy wspólnie to co najcenniejsze dla przyszłych pokoleń. Jeśli jednak Rada Gminy Mieroszów zdecyduje się na kontynuację prac zmierzających w stronę przekształcenia tych terenów, Fundacja Strefa Zieleni, która jest organizacją afiliowaną przy Europejskiej Partii Zielonych i Green European Foundation, włączy się w uczestnictwo w tym postępowaniu na prawach strony."

 6. Prezes Europejskiego Centrum Klimatu i Środowiska Krzysztof Skąpski, dnia 2 sierpnia 2021 r. napisał, że: „Biorąc pod uwagę powyższe fakty, apeluję do Pana o niezmienianie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla ww. działek. Tereny te mają wyjątkowy wymiar przyrodniczy, krajobrazowy i kulturowy. Przekształcenie ich będzie się wiązało z trwałą zmianą ich charakteru.”

 7. Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody napisał 8 sierpnia 2021 r., że: „jako organizacja od lat działająca na terenie gminy Mieroszów, posiadająca swoją stację terenową i realizująca w gminie projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, wraża opinię, że zmiana przeznaczenia gruntów w obrębie Sokołowsko i przekształcenie ich w działki budowlane, będzie działanie wysoce niekorzystnym przyrodniczo i społecznie”.

 8. Prezes Fundacji Forum Energii, zajmującej się zmianami klimatu, dr Joanna Maćkowiak-Pandera, napisała do Burmistrza: „Główną przyczyną dla której miejscowość [Sokołowsko] się rozwija jest przyroda oraz architektura. Jest to jedne z najpiękniejszych miejsc Dolnego Śląska. Wyrażenie zgody na tak daleko idące zmiany w obszarze Parku Krajobrazowego i Natura2000, przede wszystkim przeznaczenie ich pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową bezpowrotnie zniszczy unikalny charakter tego miejsca.”

 9. Stowarzyszenie Zielone Oko, pan Krzysztof Okrasiński, napisał do Burmistrza, że: „apeluję o uwzględnienie następujących aspektów: dopóki Sokołowsko nie zostanie kompleksowo skanalizowane i zwodociągowane, wprowadzanie dalszej zabudowy mieszkaniowej należy uznać za nieuzasadniony rozwój presji przyczyniających się do degradacji środowiska naturalnego”.

 10. Profesor Maciej Nowicki dwukrotny Minister Środowiska, doradca ONZ i laureat tzw. ekologicznej Nagrody Nobla, a także kawaler Orderu Polonia Restituta napisał do Burmistrza: „Ma Pan zaszczyt być gospodarzem wyjątkowego miejsca w Polsce. Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, którego sercem jest Sokołowsko, jest przecież naszym dobrem narodowym nie tylko ze względu na zabytki i dobrze zachowany układ urbanistyczny, ale przede wszystkim ze względu na istniejące tam niezwykłe, podlegające prawnej ochronie walory przyrodnicze. Na działkach, które przeznaczył Pan zabudowę żyją cenne i rzadkie gatunki ściśle chronione (…). Nie każda gmina ma szczęście mieć u siebie obszary Natura 2000 i siedliska o znaczeniu europejskim. (…) Ufam, że będąc dobrym gospodarzem tego wyjątkowego zakątka Polski nie pozwoli Pan na zniszczenie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Sokołowska. Tego przecież nie da się kupić za żadne pieniądze, bo przyroda i kultura są bezcenne. Życzę Panu odwagi w podejmowaniu mądrych decyzji, które ocalą bezcenne walory przyrody i kultury Sokołowska dla przyszłych pokoleń.”

 11. Polski Związek Działkowców napisał do Burmistrza 5 sierpnia 2021 r.: „Pozostajemy w nadziei, że utworzenie nowego ogrodu działkowego w Sokołowsku, na obszarze, który ze względu na walory krajobrazowe, przyrodnicze i ekologiczne, włączony jest do Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich i do obszaru Natura 2000, pozostaje w zgodzie z planem ochrony tego terenu, uchwalonym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Ponadto umożliwienie przez Gminę Mieroszów realizacji bardzo cennej inicjatywy społecznej, zwłaszcza w okresie pandemii (…) z pewnością poprawi wizerunek Gminy i zyska uznanie wszystkich mieszkańców Gminy Mieroszów”.

DZIĘKUJEMY ZA TE GŁOSY W NASZEJ SPRAWIE!


246 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page